Novinky z olomoucké věznice

Projekt „Podané ruce mentora“ se daří ve Vazební věznici Olomouc uskutečňovat podle předpokladů. V současné době je do projektu zapojeno 34 klientů, se kterými je uzavřena Smlouva o poskytování mentoringu. S klienty pracuje 7 školených mentorů. Ke dni sepsání této dílčí zprávy projekt řádně ukončilo již 8 klientů, a to po uplynutí půlročního období mentoringu po jejich propuštění. Zároveň svoje působení v projektu ukončilo 9 klientů a to z různých důvodů – nepropuštění z vězení po projednané žádosti o podmínečné propuštění z VTOS, přemístění klienta do jiné věznice a ztráta kontaktu s klientem, a také z důvodu přerušení kontaktů klienta s mentorem po podmínečném propuštění z výkonu trestu ze strany klienta. Odsouzení, kteří vykonávají trest ve Vazební věznici Olomouc jsou všichni zaměstnaní a v naprosté většině si podávají žádost o podmínečné propuštění před uplynutím řádné doby uloženého trestu. Okresní soud v Olomouci, který žádosti klientů projektu projednává, ne vždy této žádosti vyhoví a odsouzeného na svobodu nepropustí. Z tohoto důvodu je s klientem po vzájemné domluvě ukončena smlouva o jeho účasti v projektu, protože další nárokový termín pro podání žádosti o propuštění z výkonu trestu je v převážné většině stanoven na dobu, když již nemůže být splněna podmínka doprovázení klienta po půl roku propuštění, a to z důvodu celkového ukončení projektu „Podané ruce mentora“ k 30. 4. 2024.

Situace ve Vazební věznici Olomouc je v rámci projektu specifická právě z toho důvodu, že odsouzení si v naprosté většině podávají žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu, kdy nelze předem přesně stanovit termín projednání této žádosti okresním soudem, ani určit konečné rozhodnutí soudu v této záležitosti. Okresní soud při projednávání jednotlivých žádostí o propuštění odsouzených, kteří jsou zařazeni do projektu „Podané ruce mentora“, k této skutečnosti přihlíží, stejně i ke spolupráci Probační a mediační služby Olomouc s hlavním mentorem projektu, ale tyto skutečnosti nejsou v dané věci určující. Při celkovém hodnocení úspěšnosti projektu „Podané ruce mentora“ ve Vazební věznici Olomouc je třeba k této specifické situaci přihlédnout a zohlednit ji.

Mentoři společně s hlavním mentorem a odborným pracovníkem se pravidelně setkávají jednou za čtvrt roku k dílčímu vyhodnocení spolupráce s jednotlivými klienty a k předávání si vzájemných zkušeností. Také spolupráce se zaměstnanci Vazební věznice Olomouc v rámci projektu je na vysoké úrovni. Ze strany vazební věznice je nutné po dohodě respektovat podmínky stanovené pro vstup mentorů (eskortní dny, pracovní doba klientů, účast či doprovod zaměstnanců). Při dílčím vyhodnocení projektu je možné zhodnotit, že stanovené podmínky projektu se daří plnit.

Otto Broch, hlavní mentor