Spolek Vězeňská duchovenská péče je nestátní neziskovou organizací registrovanou od roku 1994. VDP je první nevládní organizací, která se po roce 1989 začala zabývat problematikou potřeb člověka v době výkonu vazby a výkonu trestu i rodin odsouzených. Ekumenická rada církví i Česká biskupská konference v té době vysílala své dobrovolníky spontánně do věznic. Po vzniku VDP se rozhodly delegovat odpovědnost za tuto službu na VDP, a tak se rozvinula dobře fungující spolupráce mezi VDP a těmito církevními institucemi.

Naši činnost morálně podporuje Poslanecká sněmovna ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR poskytuje VDP zázemí a podporu, např. umožňuje používat kancelář ve vlastní budově, kde má organizace své sídlo. Dále dává k dispozici středisko pro konání vzdělávacích akcí. V současné době má VDP více než 100 členů, a to jak vězeňských kaplanů, tak i dobrovolníků z dvanácti křesťanských denominací, kteří se věnují naplňování psychosociospirituálních potřeb odsouzených.

Za více než 25-letou existenci se VDP stala stabilním partnerem Vězeňské služby ČR. VDP aktuálně působí ve všech věznicích ČR. Po mnohaleté spolupráci vnímá Vězeňská služba VDP jako nedílnou součást pozitivního výchovného působení na osoby ve výkonu trestu. Zatímco vychovatelé se snaží změnit patologické životní návyky, redukovat agresivní chování odsouzených a vštípit jim základní pracovní návyky, dobrovolníci a kaplani VDP se prostřednictvím osobních rozhovorů, besed i poskytované literatury snaží dovést člověka k uznání vlastní viny, přivést ho na myšlenku na nápravu škod způsobených jeho trestným činem, vybudovat si nový hodnotový žebříček a reintegrovat se zpět do společnosti. Kaplani a dobrovolníci doprovázejí odsouzeného nejen v době výkonu trestu, ale pomáhají mu zařídit i praktické záležitosti po návratu na svobodu. Kaplani a dobrovolníci odsouzené učí křesťanskému a etickému minimu, snaží se udržovat rodinné vztahy odsouzeného s jeho dětmi i rodiči, aby se po návratu měl ke komu vrátit. Pracovníci VDP jsou v současné době v pravidelném kontaktu s cca 10 % vězeňské populace v ČR.

Nově probíhá proces akreditace dobrovolnického programu, který se postupně bude profesionalizovat. Od této změny si slibujeme detailnější zpracování procesů a péče o dobrovolníky.

Vzhledem k mnohaletému působení kaplanů a dobrovolníků v rámci péče o vězně spolek splňuje kritérium minimální praxe v této oblasti.

Statut spolku vyplývá ze stanov a vícestranné smlouvy o výkonu duchovní služby ve věznicích. V příloze žádosti uvádíme stanovisko hlavního kaplana VS ČR spolu se zmíněnou smlouvou.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která volí předsedu a výkonný výbor. Operativní řízení je pak svěřeno předsedovi jakožto statutárnímu orgánu. V rámci organizace pak působí pracovní skupiny a konkrétní pracovní týmy. Stejně tak bude do struktury implementován i tento projekt. Jeho vedoucí bude podřízen předsedovi spolku.